Pilihan Filter

Kategori

Seniman

Subjek

Gaya

Sarana

Bahan

Daftar Artworks Jason Monet

Jason Monet Tut dan Omille
Jason Monet
Tut dan Omille, 1996
Cat minyak di atas Kanvas
92 x 139 cm
Jason Monet Pohon Kelapa Tumbuh di Pinggir Sungai
Jason Monet
Pohon Kelapa Tumbuh di Pinggir Sungai, 2001
Cat minyak di atas Kanvas
90 x 110 cm